[:nl]Maanhut Utrecht[:en]Moonlodge Utrecht[:]

[:nl]

De thee staat klaar, de kaarsjes branden.. wees welkom in warm zusterschap.

De volle maan is voor vrouwen een tijd van herbronning. De tijd om de roep van de maan te beantwoorden. Om ons te her-inneren wie wij zijn, waar wij vandaan komen en wat wij hier op aarde komen doen. De tijd om ons weer te verbinden met onze bron en ons op te laden zodat wij vol energie kunnen geven wat we te geven hebben. Wij zijn dochters van het bestaan en komen elk met unieke giften op aarde om haar (en haar bewoners) te dragen in haar ontwikkeling op onze eigen vrouwelijke manier met onze milde, wilde, warme, zachte oerkracht..

Elke cultuur heeft een plek waar vrouwen samenkomen en waar vrouwen samenkomen kunnen wij een heilige ruimte scheppen om te zijn wie wij zijn voorbij de verwachtingen en uiterlijkheden.. in onze kracht en kwetsbaarheid in onze echtheid… We kunnen een veilige ruimte scheppen om te delen wat er in de diepten in ons leeft.. Wijsheid, inspiratie, verhalen, ervaringen, tranen, lachen, steun, liefde, verbinding.. samen ben je zoveel rijker dan alleen.

De maanhut is de plek waar we de snelheid van het bestaan even langs kunnen laten razen zonder er in mee te gaan. We keren terug naar het ritme van de natuur, dit is hetzelfde ritme als dat van ons lichaam. Zij weet… We eren de vrouwelijke cyclus en verbinden ons zo met de stroom van het leven. De maanhut is een plek van verbinding. Verbinding met jezelf, met elkaar, met het bestaan.. verbinding met alle vrouwen op aarde, nu, in het verleden, in de toekomst… We openen deuren naar oeroude wijsheid en zo kan heling plaatsvinden, zowel op individueel als op collectief niveau.

Tijdens de maanhut creëren we ceremoni en laten we ons inspireren door verschillende stromingen van over de hele wereld en van alle tijden…

Wees welkom in de liefdevolle armen van je zusters, wees welkom in de warmte van het hart van het bestaan, wees welkom in de maathut…

De maanhutten worden gehouden op (of rond) volle maan (de kracht van de volle maan is in de drie dagen ervoor en de drie dagen erna voelbaar)

– Plaats: Utrecht

– Kosten: 15 euro voor een avond

– Tijd: 19:30 tot 22:00 uur

– De maanhut is voor alle vrouwen op de aarde vanaf hun eerste maanstonde (voor vrouwen die hun eerste maanstonde beleven kunnen we een speciale viering houden :)..)

– Wanneer je een drum (of ander instrument) hebt nodigen we je uit die mee te nemen.

[:en]

Candles are burning, tea is being served, feel welcome in warm sisterhood.

The full moon is for women the time of connecting to the source. The time to answer the call of the moon, to remember who we are, were we come from and what we are coming here on earth for. The time to connect to our core and to recharge, so we can keep giving what we’ve got to give to the fullest. We are daughters of existence and come to the earth with unique gifts so we can help mother earth and all her inhabitants in their growth, doing this in our special female way with our mild, wild, warm, soft, primal power… 

Each culture has a place were women can be together. And where woman come together they can create a sacred place. A place to be who we are past the expectations and appearances in our full power and in our vulnerability, raw and real. We can create a save space to share what lives in our depths. Wisdom, inspiration, stories, songs, experiences, tears, laughter, support, Love, connection..
Together we are so rich!

The moonlodge is the place were we can let the stress of daily life race past us without going with it. We come back to the rhythm of nature, this is the same rhythm of our bodies. She knows…

We honour the feminine cycle and connect ourselves to the sacred flow of life. The moonlodge is a place of connection. Connection with yourself, each other, existence, connection with all women on earth, now, in the past and the future generations. We open doors to ancient wisdom and allow healing to happen on individual as well as the collective level. 

In the moonlodge we create ceremony. We are inspired by many streams from over the whole world and from all times as well as our own creativity and intuition.

Be welcome in the loving arms of your sisters, be welcome in the warmth of the heart of existence, be welcome in the moonlodge.

The moonlodge will be opend at (or around) the full moon (the power can be feld 3 days before and 3 days after the full moon)

The moonlodge is for all woman (every religion, age and shape) who have had their first moontime.
(For girls having their first moontime we can have a special celebration :)..)
When you have a drum (or other instrument) you are welcome to bring it.
Place: Utrecht

[:]